Czynnościowy model procesu kształcenia wg.W.Okonia

2. Ogniwa procesu kształcenia – czynności nauczyciela i ucznia
popup popup Wincenty Okoń
Wincenty Okoń
Urodzony w 1914 roku profesor dr hab., pedagog, autorytet
w dziedzinie dydaktyki, twórca koncepcji kształcenia wielostronnego.
na podstawie empirycznych badań wyodrębnił
i opisał pewne momenty wspólne – ogniwa procesu kształcenia, które
uwzględniają działania (czynności) nauczyciela oraz działania
(czynności) ucznia. Poszczególne ogniwa procesu kształcenia
przedstawia tabela.
Tabela
PROCES NAUCZANIA – CZYNNOŚCIOWY MODEL W. OKONIA
Czynności nauczycieli Czynności uczniów
1 uświadomienie uczniom celów i zadań kształcenia 1 działania służące wytworzeniu pozytywnej motywacji do nauki, stosowanie do zaaprobowanych celów
2 zaznajamianie uczniów z nowymi faktami, rzeczami i zdarzeniami 2 poznawanie nowych rzeczy
i zdarzeń
3 kierowanie procesem nabywania pojęć 3 procesy uogólniania służące wytworzeniu pojęć
4 kierowanie procesem poznawania prawidłowości i praw naukowych 4 poznawanie prawidłowości
i praw naukowych oraz systematyzowanie wiedzy
5 kierowanie procesem przechodzenia od teorii do praktyki 5 nabywanie umiejętności i nawyków
6 organizowanie zajęć praktyczno-wytwórczych 6 działania praktyczne służące wytwarzaniu przedmiotów i zmian
w otoczeniu
7 sprawdzanie i ocena osiągniętych przez uczniów kompetencji 7 samokontrola osiągnięć uzyskiwanych
w toku uczenia się
[Źródło: W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1998, s. 135.]